ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Γράφτηκε από την  Σεπ 14, 2018

Σε συνέχεια της από 01.09.2018 ανακοίνωσης αναφορικά με την κάρτα υγείας αθλητή κοινοποιούμε την υπ' αριθμ.  ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432558/17798/1552/168/06-09-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: Ω42Ω4653Π4 – ΟΡΒ), (ΦΕΚ 3967/B΄/12-09-2018) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β’ 3254/08-08-2018) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κάρτα Υγείας Αθλητή». 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΑΡ. 1 ΑΡ. 5 ΕΩΣ 08-10-2018

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων