ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ - ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

1.         ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

Στην Αθήνα, με απόφαση 2369/1990, ιδρύθηκε Αθλητική Ένωση με επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, συντομογραφικά Ε.Σ.Σ.Ν.Α., με έδρα την Αθήνα.

Είναι η τοπική οργάνωση αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν το σκάκι στο Νομό Αττικής μέσα στα πλαίσια που προσδιορίζονται από τους ειδικούς κανονισμούς της Ε.Σ.Ο.

Εχει σφραγίδα, λάβαρα και άλλα διακριτικά σήματα που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό.

2.         ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ

Σκοπός της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι η ανάπτυξη, διάδοση, διοίκηση, καλλιέργεια και οργάνωση του Σκακιού στο Νομό Αττικής.

Τα μέσα για την επίτευξη του σκοπού είναι:

2.1.      Η δημιουργία σωματείων.

2.2       Η συνεργασία με υπερκείμενους και ισότιμους φορείς που έχουν ίδιους, παραπλήσιους ή σχετικούς σκοπούς.

2.3.      Η συνεργασία, καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια των σωματείων - μελών του Νομού Αττικής καθώς και κάθε άλλου σωματείου ή άλλου φορέα που έχει ίδιους, παραπλήσιους ή σχετικούς σκοπούς.

2.4.      Η πραγματοποίηση αγώνων, προπονήσεων και σεμιναρίων.

2.5.      Η παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης και κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα για την απασχόλησή τους στο Σκάκι με την ιδιότητα του αθλητή είτε με άλλη σχετική ιδιότητα.

2.6.      Η προώθηση του Σκακιού σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες με τη συνεργασία των φορέων τους ή των υπερκειμένων εποπτευουσών αρχών.

2.7.      Η ίδρυση, στήριξη και λειτουργία σκακιστικών εντευκτηρίων και άλλων σχετικών χώρων όπως γραφείων κ.λ.π.

2.8       Η ίδρυση, στήριξη και λειτουργία έντυπης ηλεκτρονικής σκακιστικής βιβλιοθήκης.

2.9.      Η έκδοση και στήριξη σκακιστικών εντύπων.

2.10.     Η πρόσκληση, συνεργασία και στήριξη Μ.Μ.Ε. με στόχο την προβολή του Σκακιού.

2.11.     Κάθε άλλο νόμιμο και θεμιτό μέσο που θα έκρινε η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

3          ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΜΕΛΗ

3.1.      Μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. μπορούν να εγγραφούν τα αθλητικά σωματεία που πληρούν τις προυποθέσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού και που, εκτός των άλλων,καλλιεργούν και το σκάκι.

3.2.      Το υποψήφιο μέλος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αφού προταθεί από δύο (2) μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Το Δ.Σ. μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή αίτησης αποφασίζει για την αποδοχή, ή μη της αίτησης. Εφ' όσον η αίτηση γίνεται αποδεκτή, το σωματείο γίνεται μέλος. Αν παρέλθει η προθεσμία, θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί η έγκριση και το ενδιαφερόμενο σωματείο γίνεται μέλος της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. την 60η ημέρα από την υποβολή της αίτησης. Γι' αυτή την εγγραφή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να μην εγκρίνει την αίτηση εγγραφής. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, το ενδιαφερόμενο σωματείο έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.

3.3.      Το δικαίωμα ψήφου των σωματείων που εγγράφονται στη δύναμη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και πριν αυτά αποκτήσουν την ειδική αθλητική αναγνώριση, αποκτάται ένα (1) έτος μετά την έγκριση εγγραφής τους.

3.4.      Η διαγραφή μέλους γίνεται με απόφαση της Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

3.5.      Με την αίτηση εγγραφής συνυποβάλονται:

α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. με απόφαση εγγραφής στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. με ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού αντιπροσώπου στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

γ. Πρόταση δύο (2) μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

4.         ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ

4.1.      Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. συμμετέχει:

α. Στην Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.)

β. Σε κάθε άλλο υπερκείμενο ή ισότιμο ημεδαπό ή αλλοδαπό όργανο που έχει ως σκοπό δραστηριότητα που σχετίζεται με το σκάκι αυτοτελώς ή ως τμήμα του αθλητισμού ή του πολιτισμού ή της παιδείας.

5.         ΠΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.1.      Πόροι της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι:

α. Επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις και παρεμφερείς παροχές από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), την Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.), άλλο φορέα του δημοσίου και από Δήμους ή Κοινότητες.

β. Επιχορηγήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και παρεμφερείς παροχές προερχόμενες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.

γ. Δικαιώματα εγγραφής και ετήσιες συνδρομές των σωματείων - μελών.

δ. Παράβολα συμμετοχών σε αγώνες, εκπιπτόμενα παράβολα ενστάσεων και έσοδα από εκδηλώσεις.

ε. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο όπως από χαριστική αιτία, από κληροδότημα, από εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. από λοιπές νόμιμες εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. κ.λ.π.

5.2.1     Η Γ.Σ. ορίζει με απόφασή της τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των σωματείων μελών.

5.2.2.    Σωματείο - μέλος που δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε Γ.Σ. ή σε διασυλλογικούς αγώνες που διοργανώνει η Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

5.2.3.    Το σωματείο - μέλος μπορεί να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις με την άφιξη του αντιπροσώπου στη Γ.Σ. ή με τη δήλωση συμμετοχής στους διασυλλογικούς αγώνες.

5.3.      Το ποσό του ταμείου που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) κατατίθεται σε μία πό τις αναγνωρισμένες τράπεζες.

5.4.1.    Διαχειριστές ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Ταμίας του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Εισπράτουν από τις Τράπεζες, από το Δημόσιο κ.λ.π. και γενικά διαχειρίζονται τα οικονομικά θέματα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ενεργούντες ο καθένας μόνος του ή από κοινού, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα.

5.4.2.    Κωλυομένων των διαχειριστών, αναπληρώνονται με απλή απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σε όλη την έκταση των σχετικών αρμοδιοτήτων τους από άλλα μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6.         Τα όργανα διοίκησης, ελέγχου και λειτουργίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. είναι

6.1.      Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των ενεργών σωματείων - μελών

6.2.      Τα εκλεγόμενα όργανα από τη Γενική Συνέλευση των ενεργών σωματείων - μελών, δηλαδή:

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

β. Η Ελεγκτική επιτροπή (Ελ. Ε.)

γ. Η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ. Ε)

6.3.      Οι επιτροπές που ορίζονται από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

6.4.      Ο εγκεκριμένος από τη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός.

7.         ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)

7.1.1     Η Γ.Σ. είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

7.1.2.    Η Γ.Σ. απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από τους αντιπροσώπους των ενεργών σωματείων - μελών.

7.1.3.    Ενεργό σωματείο - μέλος είναι όποιο αθροιστικά κατά το προηγούμενο από τη Γ.Σ. έτος:

α. Είχε τουλάχιστον 15 ενεργούς σκακιστές όπως αποδεικνύεται από επίσημα φύλλα αγώνων και από το αρχείο αξιολόγησης της Ε.Σ.Ο. ή άλλο ισότιμο διαθέσιμο στοιχείο.

β. Είχε αγωνιστεί στο Εθνικό ή τοπικό διασυλλογικό πρωτάθλημα.

γ. Είχε αγωνιστεί αδάπανα τουλάχιστον στο 35% των λοιπών διασυλλογικών πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η Ε.Σ.Ο. ή η Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Δεν υπόκειται σ' αυτόν τον περιορισμό το σωματείο - μέλος που διοργάνωσε ανοιχτό ατομικό τουρνουά στο οποίο συμμετείχαν τουλάχιστον 40 σκακιστές άλλων σωματείων.

7.2.1.    Κάθε ενεργό σωματείο - μέλος εκπροσωπείται στις Γ.Σ. ή σε συγκεκριμένη Γ.Σ. από ένα μόνο αντιπρόσωπο που πρέπει να είναι μέλος αυτού του σωματείου, να ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου, κατά το χρόνο του ορισμού του να είχε το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται και διαθέτει μία μόνο ψήφο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής αντιπρόσωπος ο οποίος αναπληρεί τον απουσιάζοντα τακτικό αντιπρόσωπο σε όλα του τα καθήκοντα και υποχρεώσεις.

Ο ορισμός των αντιπροσώπων γνωστοποιείται στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες πριν από την σύγκλιση της Γ.Σ. με απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. ή άλλο σχετικό έγγραφο που να πιστοποιεί την απόφαση.

7.2.2.    Κάθε αντιπρόσωπος εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο - μέλος

7.2.3.    Οι δαπάνες μετακίνησης των αντιπροσώπων, βαρύνουν τα σωματεία.

7.2.4.    Δεν μπορεί να ορισθεί ως αντιπρόσωπος σωματείου - μέλους ή να υποβάλλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. ή άλλο όργανο εκλεγόμενο από τη Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. όποιος κωλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3.4 (παρ. 2.3 και 4) και 12 του Ν. 2725/17.6.99 όπως ισχύει κάθε φορά. Μπορούν όμως να είναι μέλη του Δ.Σ. όποιοι εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 136, παρ. 9 του Ν. 2725/17.6.99 όπως ισχύει κάθε φορά.

7.3.1.    Η Γ.Σ. συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τον Ιανουάριο κάθε χρόνου.

7.3.2.    Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται το 50% +1 των ενεργών σωματείων - μελών, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά. Σε επαναληπτική Γ.Σ. υπάρχει απαρτία με οποιονδήποτε αριθμό συμμετοχών ενεργών σωματείων - μελών.

7.3.3.    Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία (50% + 1) των παρόντων ενεργών σωματείων - μελών, εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά.

7.3.4.    Η τροποποίηση του καταστατικού αποφασίζεται από ειδική Γ.Σ. με απαρτία 50% + 1 των ενεργών σωματείων - μελών και αυξημένη πλειοψηφία 75% των παρόντων μελών.

7.3.5.    Η διάλυση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αποφασίζεται από ειδική Γ.Σ. με απαρ΄τια 50% + 1 των ενεργών σωματείων - μελών και αυξημένη πλειοψηφία 75% των παρόντων μελών.

7.3.6.    Με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση των αντιπροσώπων του 50% των ενεργών σωματείων - μελών συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση της αίτησης.

7.3.7.    Η πρόσκληση για συμμετοχή σε Γ.Σ. κοινοποιείται στα σωματεία - μέλη τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν και αναφέρει τουλάχιστον:

α. Τον χώρο, ημέρα και ώρα σύγκλησης της κύριας και της τυχόν επαναληπτικής Γ.Σ.

β. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ενδεικτικά (σε περίπτωση τακτικής Γ.Σ.) είναι τουλάχιστον:

-. Ανάγνωση και επικύρωση πρακτικών προηγούμενης Γ.Σ.

-. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.

-. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ. Ε.).

-. Οικονομικός, αγωνιστικός και διοικητικός απολογισμός.

-. Άσκηση κριτικής.

-. Απαλλαγή ή μη απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

-. Οικονομικός, αγωνιστικός και διοικητικός προγραμματισμός.

-. Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού (όταν υπάρχει)

-. Ειδικά στη Γ.Σ. για αρχαιρεσίες:

-. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (Εφ. Ε.)

-. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.)

-. Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής (Ελ. Ε.)

γ. Τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις των σωματείων - μελών.

δ. Πίνακα με τα ενεργά σωματεία - μέλη και τους αντιπροσώπους τους.

7.4.1.    Είναι ελεύθερη η παρακολούθηση της διαδικασίας της Γ.Σ. σε όλους.

7.4.2.    Δικαίωμα λόγου και ψήφου έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των ενεργών σωματείων - μελών. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη του Δ.Σ. και ο εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ο. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτρέψει τον λόγο και σε άλλους.

7.4.3.    Οι ψηφοφορίες για προσωπικά ζητήματα είναι μυστικές. Όλες οι υπόλοιπες είναι φανερές εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρεται διαφορετικά.

7.4.4.    Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γ.Σ. καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. με την επιμέλεια του Γραμματέα της Γ.Σ.

8.         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8.1.1.    Το Δ.Σ. εκλέγεται για τεραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων και αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

8.1.2.    Οι αρχαιρεσίες γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Στο άρθρο 12 περί καθηκόντων της Εφορευτικής Επιτροπής, αναλύεται το σύστημα και η διαδικασία.

8.1.3.    Εάν μέλος του Δ.Σ. εκλεγεί μέλος Δ.Σ. ή άλλου οργάνου αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας άλλου κλάδου άθλησης, θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδικαίως από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Η παραίτηση διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

8.1.4.    Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δεν εξαντλήσει τη θητεία του για την οποία εκλέχτηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία για το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου.

8.1.5.    Για την εκλογή του Δ.Σ. ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 7.2.4.

8.1.6.    Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να παρέχει στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. αμοιβόμενη εξαρτημένη εργασία, ή να έχει γενικά οποιαδήποτε σχέση με αυτήν που να συνεπάγεται λήψη αμοιβής ή επίτευξη κέρδους. Δεν λαμβάνει καμμία αποζημίωση για την απασχόλησή του στις υποθέσεις της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. εκτός από τα πραγματικά έξοδα για τις εκτός έδρας μετακινήσεις.

8.1.7.    Με πρωτοβουλία και ευθύνη του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, συνέρχονται μέσα σε μια εβδομάδα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. σε πρώτη συνεδρίαση όπου με παρουσία εξ (6) τουλάχιστον συμβούλων και απλή πλειοψηφία συγκροτούνται σε σώμα εκλέγοντας:

α. Πρόεδρο

β. Αντιπρόεδρο Α'

γ. Αντιπρόεδρο Β'

δ. Γενικό Γραμματέα

ε. Ταμία

στ. Ειδικό Γραμματέα

ζ. Έφορο αγώνων και υλικού

η. Έφορο ανάπτυξης και σχολικού σκακιού

3 συμβούλους

8.2.1.    Το Δ.Σ. επιμελείται και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τους σκοπούς και τη δραστηριότητα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. εκτός εκείνων που είναι αρμοδιότητα της Γ.Σ. ή των εκλεγμένων οργάνων. Ενδεικτικά, φροντίζει γιά την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού, την πραγματοποίηση αγώνων, ορίζει επιτροπές, διορίζει και παύει τον ειδικό συνεργάτη και το λοιπό προσωπικό, συγκαλεί Γ.Σ., και γενικά προβαίνει σε κάθε σύννομη ενέργεια για την προάσπιση των σκοπών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σύμφωνα με τους νόμους, το καταστατικό της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και τον εσωτερικό κανονισμο της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. του προϋπολογισμό επόμενου έτους μέχρι την 31η Οκτωβρίου. Συντάσσει τον απολογισμό και τον ισολογισμό της όλης διαχείρισης.

8.2.2.    Η διαδικασία οικονομικής διαχείρησης ασκείται όπως ρητά αναφέρεται στα άρθρα 5.4.1. και 5.4.2. αυτού του καταστατικού.

8.3.1.    Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον εξ (6) σύμβουλοι.

8.3.2.    Ο πίνακας των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κλείνει τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης και τα θέματα, καθώς και τα σχετικά έγγραφα, θα είναι στη διάθεση των μελών του Δ.Σ.

8.3.3.    Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τουλάχιστον εξ (6) σύμβουλοι και αναμεσά τους ο Πρόεδρος ή ένας Αντιπρόεδρος.

8.3.4.    Αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

8.3.5.    Οι ψηφοφορίες είναι φανερές εκτός αν πρόκειται για προσωπικά θέματα ή το ζητήσουν το 1/3 των παρισταμένων συμβούλων οπότε είναι μυστικές.

8.3.6.    Σύμβουλος που απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει από το αξίωμα.

9.         ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

α. Ο Πρόεδρος: Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Καθορίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων του Δ.Σ. Εισηγείται διάφορα θέματα ή αναθέτει ορισμένες εισηγήσεις σε άλλα μέλη της διοίκησης. Μαζί με το Γενικό Γραμματέα προβαίνει σε ενέργειες για τα τρέχοντα θέματα, τις οποίες υποβάλει στο Δ.Σ. προς ενημέρωση και έγκριση. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα διάφορα έγγραφα, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών, τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τις διάφορες ανακοινώσεις. Εκπροσωπεί την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ενώπιον κάθε αρχής δικαστικώς και εξωδίκως μέσα και έξω από την Ελληνική Επικράτεια και κάθε άλλου τρίτου, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου το Δ.Σ. αποφασίζει να εκπροσωπηθεί από άλλο πρόσωπο. Επιμελείται γενικά για την εφαρμογή του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού, των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και παίρνει κάθε μέτρο για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

β. Ο Αντιπρόεδρος Α': Αναπληρεί τον Πρόεδρο αν απουσιάζει, κωλύεται ή τελεί υπό παραίτηση σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του.

γ. Ο Αντιπρόεδρος Β': Αναπληρώνει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Α' αν απουσιάζουν, κωλύονται ή τελούν υπό παραίτηση σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

δ. Ο Γενικός Γραμματέας: Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα διάφορα θέματα, εκτός από εκείνα που ανατέθηκαν σε άλλο μέλος του Δ.Σ. Μαζί με τον Πρόεδρο προβαίνει σε ενέργειες για τα τρέχοντα θέματα οι οποίες υποβάλονται στο Δ.Σ. προς ενημέρωση και έγκριση και υπογράφει όλα τα έγγραφα. Εχει την εποπτεία της γραμματείας, των αρχείων, των μητρώων, του πρωτοκόλλου και της αλληλογραφίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Φυλάει τη σφραγίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Επιμελείται της ετήσιας σύνταξης του διοικητικού απολογισμού και προγραμματισμού.

ε. Ο Ταμίας: Επιμελείται της τήρησης του βιβλίου Ταμείου και των λογαριασμών χρεωστών, πιστωτών, εσόδων και δαπανών. Επιμελείται των εισπράξεων και πληρωμών υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τα σχετικά έγγραφα. Επιμελείται της ετήσιας σύνταξης ισολογισμού, προϋπολογισμού και απολογισμού υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέας τα σχετικά έγγραφα. Εισηγείται μέτρα για τη βελτίωση των οικονομικών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Για την διενέργεια αναλήψεων και γενικά εισπράξεων ή πληρωμών, αρκεί η φυσική παρουσία ενός εκ των Ταμία ή Προέδρου. Κωλυομένων τούτων, αναπληρώνονται με απλή απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. σε όλη την έκταση των σχετικών αρμοδιοτήτων τους από άλλα μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

στ. Ο Ειδικός Γραμματέας: Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. σε ειδικό βιβλίο όπου αναφέρονται συνοπτικά οι συζητήσεις και με σαφήνεια οι αποφάσεις. Τα πρακτικά αυτά επικυρώνονται απ' όσους έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την επόμενη συνεδρίαση. Αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα, αν απουσιάζει, κωλύεται ή τελεί υπό παραίτηση.

ζ. Ο Εφορος αγώνων και υλικού: Εισηγείται γενικά τα θέματα των σκακιστικών αγώνων τους οποίους και εποπτεύει. Επιμελείται της διαχείρησης των επίπλων, των σκευών, της βιβλιοθήκης και γενικά της περιουσίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Επιμελείται της σύνταξης της ετήσιας σχετικής απογραφής καθώς και του ετήσιου αγωνιστικού απολογισμού και προγραμματισμού.

η. Ο Εφορος ανάπτυξης και σχολικού σκακιού: Εχει την εποπτεία του προγραμματισμού και της υλοποίησης των μαζικών εκδηλώσεων, την προώθηση του Σκακιού σε κοινωνικές ομάδες και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

10        ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ελ. Ε.)

10.1.1.  Η Ελ. Ε. είναι τριμελής (3μελής). Εκλέγεται σε μυστική ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής σε ειδική Γ.Σ.

10.1.2.  Για την εκλογή της Ελ. Ε., ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 7.2.4. και 8.1.4.

10.1.3.  Με την εκλογή τους, καταρτίζεται άμεσα σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραμματέα και Μέλος.

10.1.4.  Η θητεία της είναι παράλληλη με αυτήν του Δ.Σ.

10.2.     Ισχύουν αναλογικά και όσα αναφέρονατι στα άρθρα 8.3.1. έως 8.3.6. αυτού του καταστατικού.

10.3.     Αν ο αριθμός των μελών της Ελ. Ε. λόγω θανάτου, έκπτωσης ή παραίτησης μειωθεί σε έναν (1) και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές, στην επόμενη Γ.Σ. που θα συγκληθεί, θα εκλεγεί νέα Ελ. Ε. της οποίας η θητεία θα λήξει συγχρόνως με αυτήν του Δ.Σ.

10.4.     Η Ελ.Ε ελέγχει την νομιμότητα και κανονικότητα της οικονομικής διαχείρησης του Δ.Σ.

10.5.     Το Δ.Σ. παρέχει στην Ελ. Ε. κάθε πληροφορία και διευκόλυνση σχετική με τον έλεγχο.

10.6.     Η Ελ. Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση στη Γ.Σ. για κάθε διαχειριστική χρήση (από 1.1. έως 31.12)

11.       ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γ.Σ.

11.1.1.  Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Γ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. μεταξύ των αντιπροσώπων των ενεργών τακτικών σωματείων - μελών σε φανερή ψηφοφορία.

11.1.2.  Η θητεία τους αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με τη ολοκλήρωση των διαδικασιών της Γ.Σ.

11.2.1.  Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τη διαδικασία της Γ.Σ. Δίνει και αφερεί τον λόγο, όταν κρίνει μπορεί να επιτρέψει την παραμονή στη Γ.Σ. μόνον όσων αναφέρονται στο άρθρο 7.4.2. αυτού του καταστατικού. Γενικά φροντίζει για τη νομιμότητα, κανονικότητα και ομαλότητα της Γ.Σ.

11.2.2.  Ο γραμματέας της Γ.Σ. συντάσσει τον πίνακα των παρόντων και εχόντων δικαίωμα ψήφου σωματείων - μελών. Συντάσσει τον πίνακα των ομιλητών. Επιμελείται της καταχώρησης των συζητήσεων και αποφάσεων της Γ.Σ. στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

12.       ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Εφ. Ε.)

12.1.1.  Η Εφ. Ε. είναι τριμελής (3μελής). Τα μέλη εκλέγονται σε φανερή ψηφοφορία με το σύστημα της απλής αναλογικής μεταξύ των αντιπροσώπων των ενεργών τακτικών σωματείων - μελών.

12.1.2.  Για την εκλογή των μελών της Εφ. Ε. ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στα άρθρα 7.2.4 και 8.1.4. Επιπλέον απαγορεύεται να είναι υποψήφιοι γιά κάποιο όργανο.

12.1.3.  Μετά την εκλογή συγκροτούνται άμεσα σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραμματέα και Ψηφολέκτη.

12.1.4.  Η θητεία της αρχίζει άμεσα και λήγει με την παράδοση του συνταχθέντος πρακτικού των αρχαιρεσιών (εκλογών) στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του Δ.Σ.

12.2.     Ισχύουν αναλογικά και όσα αναφέρονται στα άρθρα 8.3.3. και 8.3.4. αυτού του καταστατικού.

12.3.     Αποκλειστικό τους καθήκον είναι η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών σύμφωνα με το ακόλουθο εκλογικό σύστημα και την σχετική διαδικασία.

12.4.     Το εκλογικό σύστημα για την εκλογή Δ.Σ. είναι η απλή αναλογική.

12.4.1.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί, οι υποψήφιοι θα συμπεριληφθούν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με απόλυτη αλφαβητική σειρά.

Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται μέχρι και έντεκα (11) σταυροί προτίμησης.

Εκλέγονται οι έντεκα (11) πρώτοι.

Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση.

12.4.2.  Σε περίπτωση που ομάδα ή ομάδες υποψηφίων επιθυμούν να καταρτίσουν ανεξάρτητα ψηφοδέλτια, κάθε συνδυασμός θα εκλέξει τόσα μέλη όσα ορίζονται από το πηλίκον: (Ληφθέντες ψήφοι δια εκλογικό μέτρο) απαλειφομένων των δεκαδικών. Ως εκλογικό μέτρο ορίζεται το πηλίκον: [Έγκυρα ψηφοδέλτια δια έντεκα (11)].

Οι ανεξάρτητοι και όσοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε συνδυασμό, θα συμπεριληφθούν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο ανεξαρτήτων με απόλυτη αλφαβητική σειρά και θα συμμετάσχουν ισότιμα ως συνδυασμός ανεξαρτήτων.

Οι αδιάθετες έδρες αποδίδονται κατά σειρά στους πλειοψηφίσαντες συνδυασμούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται μέχρι και έντεκα (11) σταυροί προτίμησης. Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται οι πρώτοι όπως ορίζονται από την πρώτη παράγραφο αυτού του άρθρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση.

12.5.     Το εκλογικό σύστημα για την εκλογή Ελ. Ε. είναι η απλή αναλογική.

12.5.1.  Ισχύουν, αλλά για τρια (3) μέλη και έναν (1) αναπληρωματικό, όσα αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα 12.4.1. και 12.4.2.

12.6.1   Η Εφ. Ε. παραδίδει σε κάθε αντιπρόσωπο ενεργού σωματείου - μέλους που έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και συμμετέχει σύμφωνα με τον κανονισμό στη Γ.Σ.:

α. Φάκελλο σφραγισμένο με τη σφραγίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και μονογραμμένο από τον Πρόεδρο της Εφ. Ε.

β. Τα ψηφοδέλτια ανά όργανο προς εκλογή, όπου αναγράφονται οι υποψήφιοι με απόλυτη αλφαβητική σειρά.

12.6.2.  Παραλαμβάνει τους φακέλους μέσα στους οποίους βρίσκονται τα ψηφοδέλτια με μόνη αναγραφή σ' αυτά των επιτρεπομένων σταυρών προτίμησης που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους έντεκα (11) για το Δ.Σ. και τους τρεις (3) για την Ελ. Ε.

12.6.3.  Ελέγχει την τυχόν ύπαρξη άκυρων ψηφοδελτίων. Άκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται, εκτός των άλλων, και όσα περιέχουν πρόσθετους σταυρούς, σημάδια τσακίσματα και ότι άλλο μπορεί να παραβιάσει το απόρρητο της ψηφοφορίας.

12.6.4.  Καταμετρεί τους συνδυασμούς και τους σταυρούς και συντάσει πίνακα εκλεγομένων και αναπληρωματικών ανά όργανο. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγει κλήρωση.

12.6.5.  Τέλος συντάσσει το σχετικό πρακτικό.

12.7.     Για ότι δεν προβλέπεται απ' αυτή την διαδικασία, η Εφ. Ε. αποφασίζει σύμφωνα με τους νόμους και την επικρατούσα πρακτική.

13.       ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

13.1.     Εσωτερικός κανονισμός ρυθμίζει τα τεχνικά, διοικητικά, και διαδικαστικά θέματα. Συντάσσεται και τροποποιείται από τη Γ.Σ. με πρόταση του Δ.Σ.

13.2.     Περιλαμβάνει τουλάχιστον:

- Κανονισμό αγωνιστικών χώρων.

- Κανονισμό αγώνων.

- Επιτροπές και τρόπο συγκρότησής τους.

14        ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

14.1.     Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. τα μέλη και τα πρόσωπα που μετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε αγώνες, αποδέχονται και καθιστούν αρμόδια ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.

15.       ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

15.1.     Για ότι δεν προβλέπεται ρητά σ' αυτό το καταστατικό, ισχύει ο αθλητικός νόμος, όπως και κάθε άλλος σχετικός νόμος.

15.2.     Για τα λοιπά και τρέχοντα θέματα αρμόδιο είναι το Δ.Σ.

15.3.     Διατάξεις Π.Δ., Νόμου ή Υπουργικής απόφασης οι οποίες ανατρέπουν ή τροποποιούν άρθρα αυτού του καταστατικού, κατισχύουν άμεσα και αυτοδίκαια των αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού με έναρξη ισχύος τους όπως ακριβώς θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.

15.4.     Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. η περιουσία της περιέρχεται στη Ε.Σ.Ο., εκτός αν Νόμος επιτρέψει τη διάθεσή της από την ειδική Γ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. ή με άλλο τρόπο.

15.5.     Αυτό το καταστατικό αποτελείται από δεκαπέντε (15) άρθρα, εγκρίθηκε από την ειδική καταστατική Γ.Σ. της 5ης Φεβρουαρίου 2000, σε αντικατάσταση του ισχύοντος μέχρι τότε, και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στα Βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΚΟΛΥΒΑΣ                                              ΠΑΝΑΓ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Πρόσφατα Νέα