ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.)

Οι Επιτροπές της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., κατά προτίμηση τριμελείς (3μελείς) ή πενταμελείς (5μελείς), αποτελούν όργανα συμβουλευτικά, τα οποία συστήνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης και στα οποία το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναθέτει και εκτελεστικές αρμοδιότητες.


Τα Μέλη των Επιτροπών επιλέγονται από το Δ.Σ. ανάμεσα στους ανθρώπους του σκακιού, οι οποίοι θέλουν και μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις, την πείρα και την εργασία τους για την υλοποίηση των σκοπών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό της. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή να συμπληρώνει τη σύνθεση των Επιτροπών κατά την κρίση του.


Οι Πρόεδροι των Επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και συγκαλούν τις Επιτροπές σε συνεδρίαση τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε οι περιστάσεις το επιβάλλουν, κατά την κρίση τους, ή όταν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο και το καθ’ ύλην αρμόδιο Μέλος του Προεδρείου της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη (Η.Δ.) των συνεδριάσεων των Επιτροπών γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..


Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα λόγου και θεσμοθετημένης παρέμβασης ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και τα καθ’ ύλην αρμόδια Μέλη του Προεδρείου της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..


Οι Επιτροπές εργάζονται εντός του πλαισίου, το οποίο διαμορφώνει με τις αποφάσεις του το Δ.Σ., και φέρουν σε πέρας μέσα στον καθορισμένο χρόνο τα συγκεκριμένα έργα, τα οποία αυτό τους αναθέτει.
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών τηρούν αρχείο με περιληπτικά πρακτικά των συνεδριάσεών τους, καθώς και με τις εισηγήσεις των Μελών των Επιτροπών, οι οποίες καλό είναι να υποβάλλονται γραπτώς.


Οι Επιτροπές θα αποκτήσουν δικές τους υποσελίδες στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., όπου θα δημοσιεύονται σχεΟι Επιτροπές υποβάλλουν στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο (3μηνο) έκθεση πεπραγμένων και πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των σωματείων – μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. απολογισμό της δράσης τους.


Ο παρών Κανονισμός ψηφίστηκε από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στη συνεδρίασή του της Πέμπτης, 10.06.2010 και τροποποιείται αυτοδίκαια με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ., η οποία αναφέρεται ρητά ως τροποποίησή του και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο παρών Kανονισμός, όπως τροποποιημένος θα ισχύει, θα αποτελέσει ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού, την πρόταση του ΔΣ προς την επόμενη ΓΣ των Σωματείων μελών της ΕΣΣΝΑ. Διευκρινίζεται ότι μέχρι τότε θα είναι απόλυτα δεσμευτικός ως απόφαση του Δ.Σ..τικά με τη δραστηριότητά τους πληροφορίες.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.)
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.)


Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, σε σταθερή ημέρα και ώρα, την οποία αποφασίζει το ίδιο, και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον έξι (6) Σύμβουλοι.


Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση και καθορίζει την ημερήσια διάταξη (Η.Δ.) κάθε συνεδρίασης.


Η Η.Δ. κλείνει τρεις (3) ημέρες πριν τη συνεδρίαση και τίθεται, μαζί με τα σχετικά έγγραφα, στη διάθεση των Συμβούλων. Οι Σύμβουλοι υποβάλλουν εγγράφως τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, οι οποίες πρέπει να είναι σαφείς, ορισμένες και αιτιολογημένες και τις οποίες κοινοποιούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε όλους ανεξαιρέτως τους άλλους Συμβούλους μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας μπορούν κατά παρέκκλιση των προαναφερομένων να εισάγουν προς συζήτηση στο Δ.Σ. θέματα επείγοντος χαρακτήρα, τα οποία συζητούνται πριν από τα θέματα της Η.Δ..


Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εισηγείται τα θέματα της Η.Δ. ή αναθέτει κατά την απόλυτη κρίση του, σεβόμενος, όμως, τις αρμοδιότητες των Μελών του Προεδρείου, ορισμένες εισηγήσεις σε άλλους Συμβούλους και Μέλη των Επιτροπών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..


Οι τοποθετήσεις των Συμβούλων κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια τα τρία (3) λεπτά ανά θέμα, με εξαίρεση την τοποθέτηση του εισηγητή. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να αφαιρεί το λόγο, εάν οποιοσδήποτε Σύμβουλος κάνει κατάχρηση του χρόνου ή τοποθετείται με τρόπο, ο οποίος διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του Δ.Σ. ή προσβάλλει άλλο Σύμβουλο ή τρίτο.
Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε όλους ανεξαιρέτως τους Συμβούλους εντός επτά (7) ημερών από τη συνεδρίαση. Στα πρακτικά συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι εισηγήσεις και οι γραπτές παρατηρήσεις των Συμβούλων. Οι Σύμβουλοι δικαιούνται εντός τριών (3) επιπλέον ημερών να διορθώνουν τα καταγεγραμμένα ως λεχθέντα από τους ίδιους. Αν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα ως έχουν. Τα πρακτικά εκτυπώνονται στην τελική μορφή τους, επικολλώνται στο Βιβλίο Πρακτικών και υπογράφονται από τους παραστάντες Συμβούλους στην έναρξη της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ..


Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας συντάσσουν το Δελτίο Αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., το οποίο αναρτάται αμέσως μετά τη συνεδρίαση στην ιστοσελίδα της Ένωσης.


Ως επίσημος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των Συμβούλων ορίζεται η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).


Ο παρών Κανονισμός ψηφίστηκε από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στη συνεδρίασή του της Πέμπτης, 10.06.2010 και τροποποιείται αυτοδίκαια με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ., η οποία αναφέρεται ρητά ως τροποποίησή του και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο παρών Kανονισμός, όπως τροποποιημένος θα ισχύει, θα αποτελέσει ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού, την πρόταση του ΔΣ προς την επόμενη ΓΣ των Σωματείων μελών της ΕΣΣΝΑ. Διευκρινίζεται ότι μέχρι τότε θα είναι απόλυτα δεσμευτικός ως απόφαση του Δ.Σ..

Πρόσφατα Νέα