ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Σ.Ν.Α.)

Οι Επιτροπές της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., κατά προτίμηση τριμελείς (3μελείς) ή πενταμελείς (5μελείς), αποτελούν όργανα συμβουλευτικά, τα οποία συστήνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης και στα οποία το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να αναθέτει και εκτελεστικές αρμοδιότητες.


Τα Μέλη των Επιτροπών επιλέγονται από το Δ.Σ. ανάμεσα στους ανθρώπους του σκακιού, οι οποίοι θέλουν και μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις, την πείρα και την εργασία τους για την υλοποίηση των σκοπών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό της. Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή να συμπληρώνει τη σύνθεση των Επιτροπών κατά την κρίση του.


Οι Πρόεδροι των Επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και συγκαλούν τις Επιτροπές σε συνεδρίαση τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όποτε οι περιστάσεις το επιβάλλουν, κατά την κρίση τους, ή όταν αυτό ζητηθεί από τον Πρόεδρο και το καθ’ ύλην αρμόδιο Μέλος του Προεδρείου της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη (Η.Δ.) των συνεδριάσεων των Επιτροπών γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..


Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα λόγου και θεσμοθετημένης παρέμβασης ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και τα καθ’ ύλην αρμόδια Μέλη του Προεδρείου της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..


Οι Επιτροπές εργάζονται εντός του πλαισίου, το οποίο διαμορφώνει με τις αποφάσεις του το Δ.Σ., και φέρουν σε πέρας μέσα στον καθορισμένο χρόνο τα συγκεκριμένα έργα, τα οποία αυτό τους αναθέτει.
Οι Πρόεδροι των Επιτροπών τηρούν αρχείο με περιληπτικά πρακτικά των συνεδριάσεών τους, καθώς και με τις εισηγήσεις των Μελών των Επιτροπών, οι οποίες καλό είναι να υποβάλλονται γραπτώς.


Οι Επιτροπές θα αποκτήσουν δικές τους υποσελίδες στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., όπου θα δημοσιεύονται σχεΟι Επιτροπές υποβάλλουν στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο (3μηνο) έκθεση πεπραγμένων και πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των σωματείων – μελών της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. απολογισμό της δράσης τους.


Ο παρών Κανονισμός ψηφίστηκε από το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. στη συνεδρίασή του της Πέμπτης, 10.06.2010 και τροποποιείται αυτοδίκαια με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ., η οποία αναφέρεται ρητά ως τροποποίησή του και λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ο παρών Kανονισμός, όπως τροποποιημένος θα ισχύει, θα αποτελέσει ως τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού, την πρόταση του ΔΣ προς την επόμενη ΓΣ των Σωματείων μελών της ΕΣΣΝΑ. Διευκρινίζεται ότι μέχρι τότε θα είναι απόλυτα δεσμευτικός ως απόφαση του Δ.Σ..τικά με τη δραστηριότητά τους πληροφορίες.Πρόσφατα Νέα