Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. , στη συνεδρίαση της 21/1/2010 και ενόψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 7/2/2010 κατάρτισε

 

Τον Οικονομικό Απολογισμό 2009 της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

Τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 2010 της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2009

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΟ

 1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.650 Τα ποσά είναι σε Ευρώ
 2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0
 3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1.500
 4. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 0
 5. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 4.773,50
 6. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 0
 7. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 0

 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 138
 2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 38,30
 3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 0

Σύνολο Εσόδων: 9.099,80

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2008

 1. ΤΑΜΕΙΟ 255
 2. ΤΡΑΠΕΖΑ 20.227,32

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2009

 1. ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 2007-08-09 6.183
 2. ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 1.530
 3. ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ 4.690
 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΛΛ. 1.485
 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1302,43

(ταχυδρομικά, φωτοτυπίες, δικαστικά κλπ )

 1. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 166,60
 2. ΕΠΑΘΛΑ 866,50

Σύνολο Εξόδων: 16.223,53

 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2009

 1. ΤΑΜΕΙΟ 553,78
 2. ΤΡΑΠΕΖΑ 12.804,81

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

 

2)

 

Οικονομικός Προϋπολογισμός

Έτους 2010

 

Α. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2010

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΣΟ

 1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 3.000 Τα ποσά είναι σε Ευρώ
 2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ   2.000
 3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 2.500
 4. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 0
 5. ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 11.000
 6. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2.500
 7. ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ 6.000

 

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 500
 2. ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 50
 3. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ 450

Σύνολο Εσόδων: 28.000

Β. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2010

 1. ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ 2008-09 -10 11.000
 2. ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 3.000
 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ 6.000
 4. ΕΞΟΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΚΑΚΙ. 5.000
 5. ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.000
 6. ΕΠΑΘΛΑ 1.000

Σύνολο Εξόδων: 28.000

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

 

ΚΟΛΥΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ