ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2017

Γράφτηκε από  Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Σεπ 09, 2016

(Ε.Σ.Σ.Ν.Α. – www.essnachess.gr)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017

Αθήνα Αττικής, 09.09.2016

αριθμός πρωτοκόλλου: ……………

* * * * * * *

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνδιοργανώσεως οποιουδήποτε Πρωταθλήματος, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, και η υποβολή δηλώσεως συμμετοχής σε οποιοδήποτε Πρωτάθλημα, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, ισοδυναμούν με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017. Η διεξαγωγή οποιουδήποτε Πρωταθλήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε ουσιώδους όρου της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 έχει ως αποτέλεσμα ότι αυτό το Πρωτάθλημα δε θεωρείται πλέον ως εντεταγμένο στη δομή των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 με όλες ανεξαιρέτως τις σχετικές έννομες και κανονιστικές συνέπειες. Η μη διεξαγωγή ή η μη προσήκουσα ολοκλήρωση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος για οποιονδήποτε λόγο ουδόλως δύναται να θεμελιώσει οποιοδήποτε δικαίωμα οποιουδήποτε δυνητικώς συμμετέχοντος ή συμμετασχόντος/ οποιασδήποτε δυνητικά συμμετέχουσας/ συμμετασχούσας σε πρόκριση.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το 29o Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, το οποίο αποτελεί Προκριματική Φάση του 29ου Πανελλήνιου Ατομικού Πρωταθλήματος Μαθητών – Μαθητριών 2017 της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ – www.chessfed.gr). Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διοργανώνει το 29o Ατομικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, η δομή του οποίου είναι αυτή, η οποία εκτίθεται πιο κάτω, κατά περίπτωση μαζί με σκακιστικά σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017

Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) Φάσεις:

Α΄ Φάση:

Προκριματικά (Δημοτικά, Διαδημοτικά και Περιφερειακών Ενοτήτων) Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, εφεξής «ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ».

και Β΄ Φάση:

Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, εφεξής «ΤΕΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ».

3. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

3.1.: ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

Τα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα δύναται να διεξαχθούν:

3.1.1. Aνά Δήμο (Δημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017):

Θεωρούνται μόνον αυτά, στα οποία Δήμος ή νομικό πρόσωπο αυτού είναι συνδιοργανωτής ή τα οποία γίνονται υπό την αιγίδα του, εφεξής «ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ». Η συνδιοργάνωση/ η αιγίδα του Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού αποδεικνύεται με έγγραφό του, το οποίο γνωστοποιείται μαζί με την προκήρυξη του Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και στην Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) το βραδύτερο δεκαπέντε (15) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής κάθε Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος επί ποινή απαραδέκτου των προκρίσεων από το εκπροθέσμως ή ουδόλως γνωστοποιηθέν Δημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα. Γίνεται ρητή μνεία ότι σε κάθε Δήμο δύνανται να διεξαχθούν περισσότερα του ενός (1) ισόκυρα Δημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα.

3.1.2. Aνά περισσότερους Δήμους, οι οποίοι ανήκουν οπωσδήποτε στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα της Περιφερείας Αττικής (Διαδημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017): Θεωρούνται μόνον αυτά, στα οποία ο Δήμος, στον οποίο διεξάγονται ή νομικό πρόσωπο αυτού είναι συνδιοργανωτής ή τα οποία γίνονται υπό την αιγίδα του, εφεξής «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ». Η συνδιοργάνωση/ η αιγίδα του Δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού αποδεικνύεται με έγγραφό του, το οποίο γνωστοποιείται μαζί με την προκήρυξη κάθε Διαδημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος στην Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και στην ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) το βραδύτερο δεκαπέντε (15) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής κάθε Διαδημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος επί ποινή απαραδέκτου των προκρίσεων από το εκπροθέσμως ή ουδόλως γνωστοποιηθέν Διαδημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα.

3.1.3. Ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφερείας Αττικής [Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νήσων, Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά, συνολικώς οκτώ (8)]:

Θεωρούνται μόνον αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τέτοια από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α., εφεξής «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ». Ειδικώς για το Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα της Περιφερειακής Ενότητος Νήσων ισχύει για προφανείς γεωγραφικούς λόγους ότι αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στο Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα της Περιφερειακής Ενότητος Πειραιά, εφόσον δεν υπάρξει κατάλληλη πρόταση συνδιοργανώσεως.

3.1.4. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δέχεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις essnamail@gmail.com και dsessna@gmail.comέγγραφες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος συνδιοργανώσεως Δημοτικών, Διαδημοτικών και Περιφερειακών Ατομικών Πρωταθλημάτων κατά τα ως άνω από σκακιστικά σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.

3.1.5. Οι ειδικές προκηρύξεις των Προκριματικών Ατομικών Πρωταθλημάτων δημοσιεύονται υποχρεωτικώς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr).

3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

3.2.1. Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής

Τα Δημοτικά και τα Διαδημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα δύνανται να διεξαχθούν μέχρι και την Κυριακή, 26.02.2017 επί ποινή απαραδέκτου των προκρίσεων από το εκπροθέσμως διεξαχθέν Δημοτικό/ Διαδημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα. Τα Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα δύνανται να διεξαχθούν έως και το Σαββατοκύριακο 11. – 12.03.2017. Ο χώρος, η ημερομηνία και ο συνδιοργανωτής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος θα οριστούν με συμπληρωματικές προκηρύξεις.

3.2.2. Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του προγράμματος των Προκριματικών Ατομικών Πρωταθλημάτων.

3.2.3. Ασφάλεια χώρων διεξαγωγής Προκριματικών Ατομικών Πρωταθλημάτων:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος ο χώρος της διεξαγωγής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος είναι αφηρημένα και συγκεκριμένα ασφαλής, σύμφωνα με το Νόμο και με την κοινή πείρα. Γίνεται ρητή μνεία και εφιστάται σαφώς η προσοχή των ενδιαφερόμενων συνδιοργανωτών των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 στο περί αδείας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αδείας τελέσεως αγώνων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 56Α Ν. 2725/ 1999 κλπ), όπως ισχύει σήμερα, και στην προς αυτό υποχρέωση συμμορφώσεως. Οι παίκτες/ παίκτριες αγωνίζονται απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο αγώνων, είτε σε σχολικές αίθουσες είτε σε ενιαίο χώρο. Συνοδοί αθλητών, οι οποίοι έχουν απέναντι στους συμμετέχοντες/ στις συμμετέχουσες, στο προσωπικό και στους επισήμους κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος συμπεριφορά αντίθετη προς το Νόμο και το αθλητικό ιδεώδες, και οι παίκτες/ οι παίκτριες που αυτοί συνοδεύουν αποβάλλονται από το χώρο της διεξαγωγής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος αμέσως, κατόπιν σχετικής υποχρεωτικής αποφάσεως του Διευθυντή Αγώνων κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος, ο οποίος υποχρεούται, επίσης, να κάνει σχετική σαφή, ειδική και εμπεριστατωμένη μνεία στην έκθεσή του.

3.2.4. Υγειονομική κάλυψη – πρώτες βοήθειες:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος υπάρχει ιατρός ή διασωστική ομάδα στο χώρο της διεξαγωγής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος.

3.2.5. Κυλικείο:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος λειτουργεί στο χώρο της διεξαγωγής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος κυλικείο.

3.2.6. Χώροι αναμονής συνοδών:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος υπάρχει κατάλληλος χώρος αναμονής για τους συνοδούς των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών σε κάθε Προκριματικό Ατομικό Πρωτάθλημα. Σε αυτόν το χώρο δύνανται να πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις με τη συναίνεση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και του συνδιοργανωτή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος.

3.2.7. Χώροι σταθμεύσεως οχημάτων:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος επισημαίνεται κατάλληλος χώρος σταθμεύσεως οχημάτων.

3.2.8. Προβολή χορηγών Ε.Σ.Σ.Ν.Α.:

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της της κατάλληλης προβολής των χορηγών της στους χώρους της διεξαγωγής των Προκριματικών Ατομικών Πρωταθλημάτων.

3.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.3.1. Δικαίωμα συμμετοχής:

Έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή τους. Κάθε μαθητής/ μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής αυστηρώς μόνο σε ένα (1) από τα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα, στο Δήμο ή στην Περιφερειακή Ενότητα του οποίου υπάγεται διοικητικώς το σχολείο, στο οποίο φοιτά, ή το σκακιστικό σωματείο, του οποίου είναι αθλούμενο μέλος. Βράβευση και πρόκριση στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα συμμετασχόντος/ συμμετασχούσης σε περισσότερα από ένα (1) από τα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα είναι απαράδεκτες, όμως τυχόν λαθούσα επιπλέον της μίας (1) αντικανονική συμμετοχή μαθητή/ μαθητρίας δε δημιουργεί ακυρότητα του Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος, στο οποίο αυτός/ αυτή συμμετέσχε αντικανονικώς, και προσμετράται κανονικώς στο συνολικό αριθμό των συμμετοχών αυτού του Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος.

3.3.2. Δήλωση συμμετοχής:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας υποχρεωτικώς όλα ανεξαιρέτως τα πεδία της φόρμας δηλώσεως συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) το βραδύτερο τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής τους σε αυτό το Προκριματικό Ατομικό Πρωτάθλημα. Κατόπιν τούτου, η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. γνωστοποιεί στο συνδιοργανωτή αυτού του Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος τον τελικό κατάλογο των συμμετοχών, στον οποίο κάθε προσθήκη είναι απαράδεκτη.

3.3.3. Ώρα επιβεβαιώσεως συμμετοχής

Αυστηρώς από μιάμιση (1,5) έως μισή (0,5) ώρα πριν από τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος. Όσοι προσέλθουν μέχρι τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος αγωνίζονται από το δεύτερο (2ο) γύρο.

3.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

3.4.1. Σύστημα αγώνων:

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα αγωνίζονται σε έναν (1) μικτό όμιλο ανά τάξη (Νηπιαγωγείο, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεις του Γυμνασίου και Λύκειο), σε έντεκα (11) ομίλους συνολικά, με ελβετικό σύστημα επτά (7) γύρων. Σε περίπτωση υπάρξεως από πέντε (5) έως επτά (7) συμμετοχών σε έναν όμιλο, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αγωνίζονται με απλό σύστημα πουλ. Σε περίπτωση τεσσάρων (4) ή λιγότερων συμμετοχών σε έναν όμιλο, αυτός ο όμιλος συνενώνεται με τον αμέσως επόμενο ηλικιακώς όμιλο.

3.4.2. Αρχική κατάταξη:

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών στα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα γίνεται α) στους ομίλους του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου κατά αλφαβητική σειρά και β) στους ομίλους του Γυμνασίου και του Λυκείου βα) βάσει του τρέχοντος εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) και ββ) για τους στερούμενους και τις στερούμενες εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) κατά αλφαβητική σειρά.

3.4.3. Έναρξη επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων:

Η έναρξη των επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων πραγματοποιείται αμέσως μετά από την ανά όμιλο ολοκλήρωση του προηγούμενου γύρου και την ανά όμιλο ανακοίνωση της κληρώσεως του επόμενου γύρου από τους διαιτητές. Οι αγωνιζόμενοι/ αγωνιζόμενες πρέπει να μη απομακρύνονται από το χώρο των αγώνων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις. Παίκτης/ παίκτρια που δεν έχει προσέλθει στη σκακιέρα του δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου χάνει την παρτίδα αυτού του γύρου άνευ αγώνος και αποβάλλεται από το Προκριματικό Ατομικό Πρωτάθλημα.

3.4.4. Χρόνος σκέψεως:

Ο χρόνος σκέψεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους και όλες τις παρτίδες, χρησιμοποιούνται στις παρτίδες, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος σκέψεως είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε παίκτη/ παίκτρια.

3.4.5. Κανόνες:

Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σύμφωνα με την από 21.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΣΟ, ειδικώς για την αντικανονική κίνηση, όμως ο μηδενισμός του παίκτη/ της παίκτριας λαμβάνει χώρα, αφού έχει ολοκληρώσει και δεύτερη (2η) αντικανονική κίνηση.

3.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ

3.5.1. Για το ελβετικό σύστημα ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων, αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους,

β) το κριτήριο Μπούχολτς cut 1

και γ) το κριτήριο Μπούχολτς cut 2.

3.5.2. Για το απλό σύστημα πουλ ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Το σύστημα Σόννεμπορν – Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων αναλόγως του αποτελέσματος),

β) ο αριθμός νικών (προηγείται ο παίκτης/ η παίκτρια με τις περισσότερες νίκες)

και γ) το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων.

3.5.3. Για τον υπολογισμό των κριτηρίων Μπούχολτς και Μπέργκερ εφαρμόζεται ο “virtual opponent”.

3.5.4. Αν μετά από την εφαρμογή των ως άνω κριτηρίων άρσεως τυχόν ισοβαθμιών διατηρείται η ισοβαθμία κάποιων παικτών/ παικτριών σε θέση βραβεύσεως ή προκρίσεως, τότε, εντός τριάντα (30) λεπτών της ώρας μετά από την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου, διεξάγονται αγώνες μπαράζ μεταξύ των ισοβάθμων κατά τα ως άνω [σύστημα αγώνων, έναρξη επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων, αρχική κατάταξη και κριτήρια άρσεως τυχόν ισοβαθμιών] με χρόνο σκέψεως τρία (3) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια και επαύξηση δύο (2) δευτερολέπτων ανά κίνηση για κάθε παίκτη/ παίκτρια, σύμφωνα με τους κανόνες του Πολύ Γρήγορου Σκακιού (Blitz) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σε περίπτωση υπάρξεως από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ισοβάθμων, αυτοί/ αυτές αγωνίζονται με σύστημα πουλ διπλών συναντήσεων. Αν και μετά από τους ως άνω αγώνες μπαράζ συνεχίζουν να υπάρχουν ισόβαθμοι, η τελική κατάταξή τους διαμορφώνεται κατόπιν δημόσιας κληρώσεως.

3.6. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Βάσει της τελικής κατατάξεως κάθε ομίλου κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος και μετά από την άρση τυχόν ισοβαθμιών, βραβεύονται με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος (1ος)/ η πρώτη (1η), με αργυρό μετάλλιο ο δεύτερος (2ος)/ η δεύτερη (2η) και με χάλκινο μετάλλιο ο τρίτος (3ος)/ η τρίτη, με χρυσό μετάλλιο το πρώτο (1ο) κορίτσι και με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος (1ος)/ η πρώτη (1η) που δεν έχει την ιδιότητα του αθλούμενου μέλους της ΕΣΟ έως την ημερομηνία της διεξαγωγής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος. Μαθητής/ μαθήτρια που δικαιούται περισσότερων από ένα (1) μεταλλίων, βραβεύεται με όλα τα μετάλλια, των οποίων δικαιούται. Μαθητής/ μαθήτρια που τυχόν αποκρύπτει την ιδιότητα του αθλούμενου μέλους της ΕΣΟ χάνει οποιοδήποτε βραβείο και τυχόν πρόκριση στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα.

3.7. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

3.7.1. Δημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα:

Προκρίνεται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού πλήθους των συμμετοχών κάθε Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος. Οι διαθέσιμες προκρίσεις κατανέμονται πρώτα αναλογικώς ανά όμιλο σύμφωνα με το λόγο του πλήθους των συμμετοχών κάθε ομίλου προς το πλήθος των συμμετοχών του εν λόγω Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος, κατ’ ακέραιο μέρος απαλειφομένων των δεκαδικών ψηφίων. Τυχόν υπόλοιπες προκρίσεις κατανέμονται περαιτέρω σε ομίλους, από τους οποίους δεν υπάρχουν ήδη προκρινόμενοι/ προκρινόμενες κατά φθίνουσα σειρά πλήθους συμμετοχών. Τυχόν υπόλοιπες προκρίσεις κατανέμονται περαιτέρω σε ομίλους, από τους οποίους υπάρχουν ήδη προκρινόμενοι/ προκρινόμενες κατά φθίνουσα σειρά πλήθους συμμετοχών. Σε ομίλους με τυχόν τέσσερις (4) και πλέον προκρινομένους/ προκρινόμενες, προκρίνονται υποχρεωτικώς παίκτριες σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%), κατ’ ακέραιο μέρος απαλειφομένων των δεκαδικών ψηφίων, εφόσον η επιλέξιμη ως προκρινόμενη παίκτρια έχει συγκεντρώσει, τουλάχιστον, το πενήντα τοις εκατό (50%) της μέγιστης βαθμολογίας. Για τον υπολογισμό των προκρίσεων απαγορεύεται ρητώς η προς τα πάνω στρογγυλοποίηση των μέτρων.

3.7.2. Διαδημοτικά και Περιφερειακά Ατομικά Πρωταθλήματα:

Προκρίνεται ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού πλήθους των συμμετοχών κάθε Διαδημοτικού και Περιφερειακού Ατομικού Πρωταθλήματος. Οι διαθέσιμες προκρίσεις κατανέμονται πρώτα αναλογικώς ανά όμιλο σύμφωνα με το λόγο του πλήθους των συμμετοχών κάθε ομίλου προς το πλήθος των συμμετοχών του εν λόγω Διαδημοτικού και Περιφερειακού Ατομικού Πρωταθλήματος, κατ’ ακέραιο μέρος απαλειφομένων των δεκαδικών ψηφίων. Τυχόν υπόλοιπες προκρίσεις κατανέμονται περαιτέρω σε ομίλους, από τους οποίους δεν υπάρχουν ήδη προκρινόμενοι/ προκρινόμενες κατά φθίνουσα σειρά πλήθους συμμετοχών. Τυχόν υπόλοιπες προκρίσεις κατανέμονται περαιτέρω σε ομίλους, από τους οποίους υπάρχουν ήδη προκρινόμενοι/ προκρινόμενες κατά φθίνουσα σειρά πλήθους συμμετοχών. Σε ομίλους με τυχόν τέσσερις (4) και πλέον προκρινομένους/ προκρινόμενες, προκρίνονται υποχρεωτικώς παίκτριες σε ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%), κατ’ ακέραιο μέρος απαλειφομένων των δεκαδικών ψηφίων, εφόσον η επιλέξιμη ως προκρινόμενη παίκτρια έχει συγκεντρώσει, τουλάχιστον, το πενήντα τοις εκατό (50%) της μέγιστης βαθμολογίας. Για τον υπολογισμό των προκρίσεων απαγορεύεται ρητώς η προς τα πάνω στρογγυλοποίηση των μέτρων. Ειδικώς από τους ομίλους της Α΄, της Β΄ και της Γ΄ Τάξεων του Γυμνασίου των Περιφερειακών Ατομικών Πρωταθλημάτων προκρίνονται όλα ανεξαιρέτως τα κορίτσια, εφόσον έχουν συγκεντρώσει, τουλάχιστον, τέσσερις (4) βαθμούς.

3.7.3. Ειδικώς στον όμιλο του Λυκείου προκρίνονται όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες/ όλες ανεξαιρέτως οι συμμετέχουσες.

3.7.4. Στην περίπτωση, κατά την οποία Δημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα ενσωματωθεί σε Διαδημοτικό ή Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα οι προκρίσεις του εν λόγω Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος υπολογίζονται μόνο βάσει του πλήθους των συμμετοχών του εν λόγω Δημοτικού Ατομικού Πρωταθλήματος. Σε περίπτωση, κατά την οποία ένας παίκτης/ μια παίκτρια προκρίνεται τόσο από το εν λόγω Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα, όσο και από το ενσωματωμένο Δημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα, η πρόκρισή του/ της μετακυλίεται σε άλλον παίκτη/ άλλην παίκτρια που συμμετέχει στο ενσωματωμένο Δημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα, εφόσον το επιλέξιμο ως προκρινόμενο κορίτσι έχει συγκεντρώσει, τουλάχιστον, το πενήντα τοις εκατό (50%) της μέγιστης βαθμολογίας.

3.7.5. Ο Επικεφαλής Διαιτητής κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος υποχρεούται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. tedessna@yahoo.gr το βραδύτερο μία (1) ολόκληρη ημέρα μετά από τη διεξαγωγή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος τις τελικές κατατάξεις ανά όμιλο σε πίνακες Εxcel με όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια της άρσεως των τυχόν ισοβαθμιών, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του χρησιμοποιηθέντος εγκεκριμένου από τη FIDEλογισμικού κληρώσεων και τον κατάλογο των κατά τα ως άνω προκριμένων από κάθε Προκριματικό Ατομικό Πρωτάθλημα.

3.7.6. ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΑ, ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) ΔΥΟ (2) ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

3.8. ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος δύναται να υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση, φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος.

4. ΤΕΛΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αναφορικώς με τα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα ισχύουν, κατά παρέκκλιση των ως άνω, τα πιο κάτω:

4.1. Ημερομηνία διεξαγωγής:

Κυριακή, 19.03.2017.

4.2. Χώρος διεξαγωγής:

Θα οριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη.

4.3. Δικαίωμα συμμετοχής:

α) Οι προκριμένοι/ προκριμένες από τα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα,

β) οι Πρωταθλητές και οι Πρωταθλήτριες, οι Δευτεραθλητές και οι Δευτεραθλήτριες και οι Τριταθλητές και οι Τριταθλήτριες όλων των ομίλων των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2016 και των Πανελλήνιων Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών 2016

και γ) όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες του Λυκείου.

Όπως είναι αυτονόητο, όλοι οι συμμετέχοντες και όλες οι συμμετέχουσες πρέπει να φοιτούν σε σχολεία της Περιφερείας Αττικής.

4.4. Δηλώσεις συμμετοχής:

Τυχόν διαφωνίες ως προς το έγκυρο και το έγκαιρο των δηλώσεων συμμετοχής στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα επιλύονται αμετακλήτως από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. το βραδύτερο δύο (2) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων.

4.5. Ώρα επιβεβαιώσεως συμμετοχής

Αυστηρώς από δύο (2) ώρες έως μία (1) ώρα πριν από τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων. Όσοι προσέλθουν μέχρι τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων αγωνίζονται από το δεύτερο (2ο) γύρο.

4.6. Παράβολο συμμετοχής:

Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες/ όλες ανεξαιρέτως οι συμμετέχουσες στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα προκαταβάλουν παράβολο συμμετοχής ποσού πέντε (5) ευρώ. Το συνολικό ποσό των παραβόλων συμμετοχής στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα, αφού αφαιρεθούν από αυτό οι δαπάνες της διεξαγωγής των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων, οι οποίες τυχόν θα καλυφθούν από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ποσό εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην αποζημίωση του εντεταλμένου από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. για τον έλεγχο των προκρίσεων από τα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα στα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα προσώπου, θα διανεμηθεί απολογιστικώς στα σωματεία - μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., τα οποία θα έχουν συνδιοργανώσει τα Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2018, με ανώτατο ποσό διανομής το ποσό των εκατό (100) ευρώ ανά σωματείο – μέλος της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., το οποίο θα έχει συνδιοργανώσει Δημοτικό ή Διαδημοτικό Ατομικό Πρωτάθλημα, και με ανώτατο ποσό διανομής το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά σωματείο – μέλος της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., το οποίο θα έχει συνδιοργανώσει Περιφερειακό Ατομικό Πρωτάθλημα, κατ’ απόλυτη χρονική προτεραιότητα και μέχρις εξαντλήσεώς του.

4.7. Αρχική κατάταξη:

α) βάσει του εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) του Α΄ εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) και β) οι στερούμενοι και οι στερούμενες εθνικού βαθμού αξιολογήσεως (ΕΛΟ) κατά αλφαβητική σειρά, πλην των ομίλων του Νηπιαγωγείου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, στους οποίους η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών γίνεται κατά αλφαβητική σειρά.

4.8. Βραβεύσεις:

Βάσει της τελικής κατατάξεως κάθε ομίλου και μετά από την άρση τυχόν ισοβαθμιών, βραβεύονται με κύπελλο ο πρώτος (1ος)/ η πρώτη (1η), με αργυρό μετάλλιο ο δεύτερος (2ος)/ η δεύτερη (2η) και με χάλκινο μετάλλιο ο τρίτος (3ος)/ η τρίτη, με κύπελλο το πρώτο (1ο) κορίτσι, με αργυρό μετάλλιο το δεύτερο (2ο) κορίτσι και με χάλκινο μετάλλιο το τρίτο (3ο) κορίτσι και με χρυσό μετάλλιο ο πρώτος (1ος)/ η πρώτη (1η) που δεν έχει την ιδιότητα του αθλούμενου μέλους της ΕΣΟ έως την ημερομηνία της διεξαγωγής των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων.

4.9. Προκρίσεις από τα Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα στα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών 2017:

Θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική προκήρυξη μετά από την έκδοση της σχετικής προκηρύξεως από την ΕΣΟ. Οπωσδήποτε, οι προκριμένοι/ προκριμένες από τα Ατομικά Νεανικά (U08, U10 και U12) Πρωταθλήματα Ράπιντ Αττικής 2016 – 2017 (Γκραν – Πρι), περιοριζόμενων αναλόγως των προκρίσεων από τους αντίστοιχους ομίλους των Τελικών Ατομικών Πρωταθλημάτων.

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

5.1. Ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι υπεύθυνοι κληρώσεων και οι διαιτητές των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 θα οριστούν από την ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

5.2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται στα μεν Προκριματικά Ατομικά Πρωταθλήματα από τριμελείς (3μελείς) Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες θα οριστούν με τις ειδικές προκηρύξεις κάθε Προκριματικού Ατομικού Πρωταθλήματος, στα δε Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενστάσεως είναι η καταβολή στο Διευθυντή Αγώνων κάθε Πρωταθλήματος, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, παραβόλου ενστάσεως ύψους πενήντα (50), το οποίο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή, έστω και μερικώς, άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Γίνεται ρητή μνεία ότι ένσταση, η οποία αφορά την κλήρωση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι για τις κληρώσεις χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα από τη FIDE λογισμικά κληρώσεων.

6. ΔΙΑΦΟΡΑ

Για κάθε θέμα, το οποίο που δεν προβλέπεται από την παρούσα Γενική Προκήρυξη των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 ή από τους κανονισμούς της ΕΣΟ και της FIDE, καθώς και για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίζουν είναι ο εκάστοτε Διευθυντής Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο εκάστοτε Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα.

7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοτικά και Διαδημοτικά Ατομικά Πρωταθλήματα, τα οποία έχουν διεξαχθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 είναι έγκυρα, έστω και αν η διεξαγωγή τους έλαβε χώρα κατά παρέκκλιση της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, αλλά συμφώνως προς τη Γενικής Προκήρυξη των Ατομικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2016.

ο Πρόεδρος                              ο Γενικός Γραμματέας                                     ο Έφορος Σχολικού Σκακιού

Χρήστος Γκορίτσας                  Θεόδωρος Φίλιος                                            Παναγιώτης Σκλαβούνος

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων