ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 2017

Γράφτηκε από  Ε.Σ.Σ.Ν.Α. Σεπ 09, 2016

(Ε.Σ.Σ.Ν.Α. – www.essnachess.gr)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017

Αθήνα Αττικής, 09.09.2016

αριθμός πρωτοκόλλου: ……………

* * * * * * *

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνδιοργανώσεως Πρωταθλήματος, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, και η υποβολή δηλώσεως συμμετοχής σε Πρωτάθλημα, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, ισοδυναμούν με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017. Η διεξαγωγή οποιουδήποτε Πρωταθλήματος κατά παράβαση οποιουδήποτε ουσιώδους όρου της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 έχει ως αποτέλεσμα ότι αυτό το Πρωτάθλημα δε θεωρείται πλέον ως εντεταγμένο στη δομή των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 με όλες ανεξαιρέτως τις σχετικές έννομες και κανονιστικές συνέπειες. Η μη διεξαγωγή ή η μη προσήκουσα ολοκλήρωση οποιουδήποτε Πρωταθλήματος για οποιονδήποτε λόγο ουδόλως δύναται να θεμελιώσει οποιοδήποτε δικαίωμα οποιασδήποτε δυνητικά συμμετέχουσας/ συμμετασχούσας ομάδας σε πρόκριση.

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. προκηρύσσει το 16o Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, το οποίο αποτελεί Προκριματική Φάση του 16ου Πανελλήνιου Ομαδικού Πρωταθλήματος Μαθητών – Μαθητριών 2017 της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ – www.chessfed.gr). Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διοργανώνει το 16o Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, η δομή του οποίου είναι αυτή, η οποία εκτίθεται πιο κάτω, κατά περίπτωση μαζί με σκακιστικά σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.

2. ΔΟΜΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017

Οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) Φάσεις:

Α΄ Φάση:

Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα Δημοτικών Σχολείων Αττικής 2017, εφεξής «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ».

και Β΄ Φάση:

Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων Αττικής 2017, εφεξής «ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ».

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

3.1.: ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

3.1.1. Τα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα διεξάγονται ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφερείας Αττικής [Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βόρειου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νήσων, Νότιου Τομέα Αθηνών και Πειραιά, συνολικώς οκτώ (8)].

Θεωρούνται μόνον αυτά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τέτοια από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α., εφεξής «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ». Ειδικώς για το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα της Περιφερειακής Ενότητος Νήσων ισχύει για προφανείς γεωγραφικούς λόγους ότι αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στο Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα της Περιφερειακής Ενότητος Πειραιά, εφόσον δεν υπάρξει κατάλληλη πρόταση συνδιοργανώσεως.

3.1.2. Από της δημοσιεύσεως της παρούσης Γενικής Προκηρύξεως των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. δέχεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις essnamail@gmail.com και dsessna@gmail.comέγγραφες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος συνδιοργανώσεως Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων κατά τα ως άνω από σκακιστικά σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου.

3.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

3.2.1. Ημερομηνίες και χώροι διεξαγωγής

Τα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα δύνανται να διεξαχθούν έως και το Σαββατοκύριακο 11. – 12.03.2017. Ο χώρος, η ημερομηνία και ο συνδιοργανωτής κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος θα οριστούν με συμπληρωματικές προκηρύξεις.

3.2.2. Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί το δικαίωμα της μεταβολής του προγράμματος των Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

3.2.3. Ασφάλεια χώρων διεξαγωγής Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος ο χώρος της διεξαγωγής κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος είναι αφηρημένα και συγκεκριμένα ασφαλής, σύμφωνα με το Νόμο και με την κοινή πείρα. Γίνεται ρητή μνεία και εφιστάται σαφώς η προσοχή των ενδιαφερόμενων συνδιοργανωτών των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 στο περί αδείας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και αδείας τελέσεως αγώνων νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 56Α Ν. 2725/ 1999 κλπ), όπως ισχύει σήμερα, και στην προς αυτό υποχρέωση συμμορφώσεως. Οι παίκτες/ παίκτριες αγωνίζονται απομονωμένοι από τους συνοδούς τους σε ιδιαίτερο χώρο αγώνων, είτε σε σχολικές αίθουσες είτε σε ενιαίο χώρο. Συνοδοί αθλητών, οι οποίοι έχουν απέναντι στους συμμετέχοντες/ στις συμμετέχουσες, στο προσωπικό και στους επισήμους κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος συμπεριφορά αντίθετη προς το Νόμο και το αθλητικό ιδεώδες, και οι παίκτες/ οι παίκτριες που αυτοί συνοδεύουν αποβάλλονται από το χώρο της διεξαγωγής κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος αμέσως, κατόπιν σχετικής υποχρεωτικής αποφάσεως του Διευθυντή Αγώνων κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος, ο οποίος υποχρεούται, επίσης, να κάνει σχετική σαφή, ειδική και εμπεριστατωμένη μνεία στην έκθεσή του.

3.2.4. Υγειονομική κάλυψη – πρώτες βοήθειες:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος υπάρχει ιατρός ή διασωστική ομάδα στο χώρο της διεξαγωγής κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος.

3.2.5. Κυλικείο:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος λειτουργεί στο χώρο της διεξαγωγής κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος κυλικείο.

3.2.6. Χώροι αναμονής συνοδών:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος υπάρχει κατάλληλος χώρος αναμονής για τους συνοδούς των συμμετεχόντων/ συμμετεχουσών σε κάθε Προκριματικό Ομαδικό Πρωτάθλημα. Σε αυτόν το χώρο δύνανται να πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις με τη συναίνεση της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. και του συνδιοργανωτή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος.

3.2.7. Χώροι σταθμεύσεως οχημάτων:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος επισημαίνεται κατάλληλος χώρος σταθμεύσεως οχημάτων.

3.2.8. Προβολή χορηγών Ε.Σ.Σ.Ν.Α.:

Η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμά της της κατάλληλης προβολής των χορηγών της στους χώρους της διεξαγωγής των Περιφερειακών Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

3.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.3.1. Δικαίωμα συμμετοχής:

Έχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, της Περιφερείας Αττικής στο Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα της Περιφερειακής Ενότητος, στην οποία υπάγονται διοικητικώς, με, το μέγιστον, δύο (2) ομάδες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνσή τους.

3.3.2. Δήλωση συμμετοχής:

Τα Δημοτικά Σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, της Περιφερείας Αττικής πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας υποχρεωτικώς όλα ανεξαιρέτως τα πεδία της φόρμας δηλώσεως συμμετοχής, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) το βραδύτερο τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος επί ποινή απαραδέκτου της συμμετοχής τους. Κατόπιν τούτου, η Ε.Σ.Σ.Ν.Α. γνωστοποιεί στο συνδιοργανωτή αυτού του Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος τον τελικό κατάλογο των συμμετοχών, στον οποίο κάθε προσθήκη είναι απαράδεκτη.

Με τη δήλωση της συμμετοχής τους στο Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα οι ομάδες των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής πρέπει να δηλώσουν τη βασική σύνθεσή τους, η οποία αποτελείται, το μέγιστον, από έξι (6) παίκτες/ παίκτριες με τη σειρά που αυτοί/ αυτές αγωνίζονται στις τρεις (3) πρώτες σκακιέρες και ισχύει για όλο το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα. Η ως άνω δήλωση της βασικής συνθέσεως των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη βεβαίωση του Διευθυντή/ της Διευθυντρίας τους ότι οι ως άνω παίκτες/ παίκτριες είναι μαθητές/ μαθήτριες αυτών των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής.

3.3.3. Ώρα επιβεβαιώσεως συμμετοχής

Αυστηρώς από μιάμιση (1,5) έως μισή (0,5) ώρα πριν από τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος. Όσες ομάδες προσέλθουν μέχρι τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος αγωνίζονται από το δεύτερο (2ο) γύρο.

3.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

3.4.1. Σύνθεση ομάδων:

Η σύνθεση των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής είναι τετραμελής (4μελής) ανεξαρτήτως τάξεως με υποχρεωτική τη συμμετοχή παικτρίας στην τέταρτη (4η) σκακιέρα.

Αρχηγός των ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής δύναται να είναι μόνον παίκτης/ παίκτριά τους και, αυστηρώς, ουδόλως εκπαιδευτικός, προπονητής ή γονέας.

3.4.2. Σύστημα αγώνων:

Ελβετικό πέντε (5) γύρων.

3.4.3. Αρχική κατάταξη:

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχουσών στα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδων γίνεται τυχαίως (random).

3.4.4. Έναρξη επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων:

Η έναρξη των επόμενων, μετά από τον πρώτο (1ο), γύρων πραγματοποιείται αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου γύρου και την ανακοίνωση της κληρώσεως του επόμενου γύρου από τους διαιτητές. Οι αγωνιζόμενοι/ αγωνιζόμενες πρέπει να μη απομακρύνονται από το χώρο των αγώνων και να ανταποκρίνονται άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις. Παίκτης/ παίκτρια που δεν έχει προσέλθει στη σκακιέρα του δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου χάνει την παρτίδα αυτού του γύρου άνευ αγώνος.

3.4.5. Χρόνος σκέψεως:

Ο χρόνος σκέψεως ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για ολόκληρη την παρτίδα για κάθε παίκτη/ παίκτρια. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν επαρκούν τα διαθέσιμα χρονόμετρα για όλους τους ομίλους και όλες τις παρτίδες, χρησιμοποιούνται στις παρτίδες, οι οποίες δεν έχουν τελειώσει μετά από είκοσι (20) λεπτά της ώρας μετά από την έναρξη του τρέχοντος γύρου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος σκέψεως είναι πέντε (5) λεπτά της ώρας για την ολοκλήρωση της παρτίδας για κάθε παίκτη/ παίκτρια.

3.4.6. Κανόνες:

Εφαρμόζονται οι κανόνες του Γρήγορου Σκακιού (Rapid) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκακιού (FIDE), όπως ισχύουν. Σύμφωνα με την από 21.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΣΟ, ειδικώς για την αντικανονική κίνηση, όμως ο μηδενισμός του παίκτη/ της παίκτριας λαμβάνει χώρα, αφού έχει ολοκληρώσει και δεύτερη (2η) αντικανονική κίνηση.

Νίκη άνευ αγώνος πιστώνεται με σκορ τέσσερα – μηδέν (4 – 0) ή μηδέν – τέσσερα (0 – 4), αντιστοίχως, και με πόντο για καθεμιά από τις σκακιέρες της νικήτριας ομάδας. Το bye πιστώνεται με δύο (2) βαθμούς και δύο και 0,5 (2,5) πόντους [από ένας (1) βαθμός στην πρώτη (1η) και τη δεύτερη (2η) σκακιέρα και μισός (0,5) βαθμός στην τρίτη (3η) σκακιέρα]. Ομάδα, η οποία ηττήθηκε άνευ αγώνος, αποβάλλεται από το Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα.

Για κάθε κενή σκακιέρα αφαιρείται μισός (0,5) πόντος.

3.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΕΩΣ ΤΥΧΟΝ ΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ

Ισχύουν κατά σειρά τα πιο κάτω κριτήρια:

α) Το αποτέλεσμα του τουρνουά των ισόβαθμων ομάδων, αν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους: Το σύνολο των βαθμών και, στην περίπτωση του ίδιου συνόλου βαθμών, το σύνολο των πόντων κάθε ομάδος σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους, και, στην περίπτωση του ίδιου συνόλου πόντων, διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους,

β) το σύνολο των πόντων κάθε ομάδος σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους

και γ), διαδοχικώς, το σύνολο των πόντων ανά σκακιέρα των ισόβαθμων ομάδων σε όλους ανεξαιρέτως τους γύρους.

3.6. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Βάσει της τελικής κατατάξεως κάθε ομίλου και μετά από την άρση τυχόν ισοβαθμιών, βραβεύονται με κύπελλα η πρώτη (1η), η δεύτερη (2η) και η τρίτη (3η) των ομάδων κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος και με χρυσά, αργυρά και χάλκινα, αντιστοίχως, μετάλλια όλοι ανεξαιρέτως οι παίκτες/ όλες ανεξαιρέτως οι παίκτριες της βασικής συνθέσεώς τους.

3.7. ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

3.7.1. Προκρίνεται ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού πλήθους των συμμετοχών κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος με ελάχιστες τις πέντε (5) και μέγιστες τις δεκαπέντε (15) ομάδες. Για τον υπολογισμό των προκρίσεων απαγορεύεται ρητώς η προς τα πάνω στρογγυλοποίηση των μέτρων.

3.7.2. Ο Επικεφαλής Διαιτητής κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος υποχρεούται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α. tedessna@yahoo.grτο βραδύτερο μία (1) ολόκληρη ημέρα μετά από τη διεξαγωγή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος τις τελικές κατατάξεις ανά όμιλο σε πίνακες Εxcel με όλα ανεξαιρέτως τα κριτήρια της άρσεως των τυχόν ισοβαθμιών, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία του χρησιμοποιηθέντος εγκεκριμένου από τη FIDEλογισμικού κληρώσεων και τον κατάλογο των κατά τα ως άνω προκριμένων από κάθε Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα.

3.7.3. ΟΙ ΠΡΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΑ, ΑΦΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 2017, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ Ε.Σ.Σ.Ν.Α. (www.essnachess.gr) ΔΥΟ (2) ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΝΟΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

3.8. ΖΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ:

Με μέριμνα του συνδιοργανωτή κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος δύναται να υπάρχει ζωντανή αναμετάδοση, φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος.

4. ΤΕΛΙΚΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Αναφορικώς με τα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα ισχύουν, κατά παρέκκλιση των ως άνω, τα πιο κάτω:

4.1. Ημερομηνία διεξαγωγής:

Σάββατο, 18.03.2017.

4.2. Χώρος διεξαγωγής:

Θα οριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη.

4.3. Δικαίωμα συμμετοχής:

α) Οι προκριμένες από τα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδες των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής,

β) μία (1) ομάδα Δημοτικού Σχολείου, δημόσιου ή ιδιωτικού, της Περιφερείας Αττικής, κατόπιν σχετικής προτάσεως του συνδιοργανωτή των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων

και γ) όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, δημόσια και ιδιωτικά, της Περιφερείας Αττικής με, το μέγιστον, δύο (2) ομάδες.

4.4. Δηλώσεις συμμετοχής:

Τυχόν διαφωνίες ως προς το έγκυρο και το έγκαιρο των δηλώσεων συμμετοχής στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα επιλύονται αμετακλήτως από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α. το βραδύτερο δύο (2) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της διεξαγωγής των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων.

4.5. Ώρα επιβεβαιώσεως συμμετοχής

Αυστηρώς από δύο (2) ώρες έως μία (1) ώρα πριν από τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων. Όσες ομάδες προσέλθουν μέχρι τη βάσει της ειδικής προκηρύξεως ώρα ενάρξεως των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων αγωνίζονται από το δεύτερο (2ο) γύρο.

4.6. Παράβολο συμμετοχής:

Όλες ανεξαιρέτως οι συμμετέχουσες στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδες προκαταβάλουν παράβολο συμμετοχής ποσού είκοσι (20) ευρώ. Το συνολικό ποσό των παραβόλων συμμετοχής στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα, αφού αφαιρεθούν από αυτό οι δαπάνες της διεξαγωγής των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων, οι οποίες τυχόν θα καλυφθούν από την Ε.Σ.Σ.Ν.Α., θα διανεμηθεί απολογιστικώς στα σωματεία - μέλη της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., τα οποία θα έχουν συνδιοργανώσει τα Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2018, με ανώτατο ποσό διανομής το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά σωματείο – μέλος της Ε.Σ.Σ.Ν.Α., το οποίο θα έχει συνδιοργανώσει Περιφερειακό Ομαδικό Πρωτάθλημα, κατ’ απόλυτη χρονική προτεραιότητα και μέχρις εξαντλήσεώς του.

4.7. Σύστημα αγώνων:

Ελβετικό επτά (7) γύρων σε τρεις (3) ομίλους: α) Δημοτικών Σχολείων, β) Γυμνασίων και γ) Λυκείων.

Στον όμιλο των Λυκείων και στην περίπτωση του μικρού πλήθους των συμμετοχών ο Διευθυντής των Αγώνων των Τελικών Ομαδικών Πρωταθλημάτων δύναται να επιλέξει άλλο, κατάλληλο, σύστημα αγώνων με αιτιολογημένη απόφασή του.

4.8. Αρχική κατάταξη:

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχουσών στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδων των Δημοτικών Σχολείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής γίνεται τυχαίως (random).

Η αρχική κατάταξη των συμμετεχουσών στα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα ομάδων των Γυμνασίων και των Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Περιφερείας Αττικής γίνεται βάσει του μέσου όρου των εθνικών βαθμών αξιολογήσεως του Α΄ εξαμήνου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεπτά (2017) των παικτών/ παικτριών της βασικής συνθέσεώς τους κατά φθίνουσα σειρά.

4.9. Βραβεύσεις:

Βάσει της τελικής κατατάξεως κάθε ομίλου και μετά από την άρση τυχόν ισοβαθμιών, βραβεύονται με κύπελλα η πρώτη (1η), η δεύτερη (2η) και η τρίτη (3η) των ομάδων κάθε ομίλου και με χρυσά, αργυρά και χάλκινα, αντιστοίχως, μετάλλια όλοι ανεξαιρέτως οι παίκτες/ όλες ανεξαιρέτως οι παίκτριες της βασικής συνθέσεώς τους.

4.10. Προκρίσεις από τα Τελικά Ομαδικά Πρωταθλήματα στα Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα Μαθητών – Μαθητριών 2017:

Θα ανακοινωθούν με συμπληρωματική προκήρυξη μετά από την έκδοση της σχετικής προκηρύξεως από την ΕΣΟ.

5. ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

5.1. Ο Επικεφαλής Διαιτητής, οι υπεύθυνοι κληρώσεων και οι διαιτητές των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 θα οριστούν από την ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α..

5.2. Οι ενστάσεις εκδικάζονται στα μεν Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα από τριμελείς (3μελείς) Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες θα οριστούν με τις ειδικές προκηρύξεις κάθε Περιφερειακού Ομαδικού Πρωταθλήματος, στα δε Τελικά Ατομικά Πρωταθλήματα από την Επιτροπή Ενστάσεων της ΤΕΔ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Προϋπόθεση του παραδεκτού κάθε ενστάσεως είναι η καταβολή στο Διευθυντή Αγώνων κάθε Πρωταθλήματος, το οποίο εντάσσεται στη δομή των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017, παραβόλου ενστάσεως ύψους πενήντα (50), το οποίο επιστρέφεται, αν η ένσταση γίνει δεκτή, έστω και μερικώς, άλλως καταπίπτει υπέρ της Ε.Σ.Σ.Ν.Α.. Γίνεται ρητή μνεία ότι ένσταση, η οποία αφορά την κλήρωση είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι για τις κληρώσεις χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα από τη FIDE λογισμικά κληρώσεων.

6. ΔΙΑΦΟΡΑ

Για κάθε θέμα, το οποίο που δεν προβλέπεται από την παρούσα Γενική Προκήρυξη των Ομαδικών Πρωταθλημάτων Μαθητών – Μαθητριών Αττικής 2017 ή από τους κανονισμούς της ΕΣΟ και της FIDE, καθώς και για κάθε απρόβλεπτο περιστατικό, αρμόδιοι να αποφασίζουν είναι ο εκάστοτε Διευθυντής Αγώνων για οργανωτικά θέματα και ο εκάστοτε Επικεφαλής Διαιτητής για τεχνικά θέματα.

ο Πρόεδρος                              ο Γενικός Γραμματέας                                     ο Έφορος Σχολικού Σκακιού

Χρήστος Γκορίτσας                  Θεόδωρος Φίλιος                                            Παναγιώτης Σκλαβούνος

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων