ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΩΣ 31/07/2019

Γράφτηκε από την  Ιαν 10, 2019

Αναδημοσιεύεται η ανακοίνωση της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας αναφορικά με την παράταση προθεσμίας έκδοσης της κάρτας υγείας αθλητή:

Με την από 9/1/2019 επιστολή της προς τις Αθλητικές Ομοσπονδίες η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κοινοποίησε την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/669590/26031/2205/279/24-12-2018 (ΦΕΚ 5927/Β’/31-12-2018) όπως ισχύει, Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παράταση προθεσμίας της παρ.1 αρ. 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία δίνεται παράταση στην έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι τις 31-07-2019.

Διευκρινίζεται ότι μέχρι τις 31-7-2019 οι αθλητές μπορούν να αγωνίζονται είτε με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας και Υγείας της ΕΣΟ που έχει ιατρική θεώρηση σε ισχύ (όπως στο παρελθόν), είτε με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που προσκομίζεται μαζί με την Κάρτα Υγείας Αθλητή  σύμφωνα με όσα ρητά ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ (ΑΔΑ:61ΒΖ4653Π4-2Ω3) και στην ερμηνευτική αυτής εγκύκλιο από τη ΓΓΑ.

Προκηρύξεις

Προκηρύξεις Σχολικών

Προκηρυξεις Σχολικων